Annonsera hos Mediekompaniet

Mediekompaniet är genvägen till Sveriges mediekonsumenter. Vi når annonsörernas målgrupper via de lokala mediehusen på webben, i mobilen och med tidningen. Vi har en unik räckvidd och vår kunskap om den lokala marknaden gör att vi kan anpassa mediemixen för att nå maximal effekt. Vi kallar det kort och gott för lokalsinne. Vi finns representerade med kontor i Stockholm och Göteborg. Mediekompaniet ägs av de stora lokala mediehusen i Sverige

Digitalt

Print

Content Marketing

Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpning
Dessa allmänna bestämmelser tillämpas på avtal mellan Mediekompaniet (MK) och MK:s kund (Kunden) om annat inte skriftligen avtalasmellan parterna eller angivits i orderbekräftelse.

§ 2 Offert
2.1 Av MK lämnad offert gäller, med reservation för annan överenskommelse, gentemot MK under 60 dagar räknat från offertdatum.
2.2 Vid offert som förutsätter särskilda resursinsatser eller anlitande av underleverantör skall kunden aviseras, för det fall MK avser attbegära ersättning för offertarbetet eller eventuella krav från underleverantörens krav vid utebliven beställning. Kunden skall inom 10 dagarfrån aviseringsdatumet meddela MK om villkoren inte godtas.
2.3 Offert/beställning skall ske skriftligen via mejl eller annan skriftlig form.

§ 3 Omfattning och utförande
3.1 Omfattningen av MK´s uppdrag bestäms mellan MK och kunden (eller av kunden utsedd förhandlingspart) träffat avtal.
3.2 MK skall utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt inom angivna tidsramar samt vid inköp för kunds räkning eftersträva att defördelaktigaste villkor erhålls. Mindre avvikelser från träffat avtal betraktas inte som fel, brist eller försening i avsaknad av uttryckliggaranti i berört avseende.
3.3 Av kunden tillhandahållet material skall levereras i oskadat skick och i enlighet med framtagna leveransinstruktioner, fritt till aktuellatidningars packsal, på av MK angiven leveransadress. Pallar och emballage från packsalar returneras endast på kundens begäran ochbekostnad.

§ 4 Pris och betalning
4.1 Av MK i prislistan, offert etc. angivet pris gäller exklusive mervärdesskatt, inklusive reklamskatt på ibladning ej tryck, eller annan allmänavgift, om ej annat framgår av prislista, offerten eller annan skriftlig överenskommelse.
4.2 Kostnader för emballage, frakt och eventuellt porto erläggs av kund
4.3 Betalningsvillkor för av MK utställda fakturor mot direktkund gäller förskottsbetalning, betalning skall då vara MK tillhanda 3 bankdagarföre första ibladningstillfället, mot kassarabatt enligt separat överenskommelse mellan MK och kund. Vid fakturering genom angivenMediebyrå gäller överenskommelse för betalning mellan MK och mediebyrå. Alternativt betalningsvillkor är bankgaranti. Vid enskildauppdrag kan separat överenskommelse ske om 20 dagar netto, dock efter av MK´s ekonomichef godkänd kreditbedömning.
4.4 Om kunden kommer på obestånd eller av andra skäl inte uppfyller ovanstående betalningsvillkor och avtal med MK, har MK rätt attavbryta samarbetet och stoppa ibladningen och begära fullgod säkerhet eller häva avtalet.

§ 5 Diskretion
MK får inte utan kundens medgivande för annan yppa kundens marknadsföringsplaner, kampanjresultat etc. Kundens trycksaksmaterialutfört eller planerat genom MK:s försorg äger MK efter kampanjens genomförande dock rätt att förevisa annan, såvida kunden inte särskiltanger att detta inte får ske.

§ 6 Försäkring
MK är skyldig att inneha företagsförsäkring omfattande egendomsförsäkring för skada på grund av brand, vatten, rån eller inbrott.
6.1 Eventuellt kompletterande försäkring beträffande kundens material tecknas av kunden.

§ 7 Ansvar
7.1 För skada på grund av fel, brist eller försening som inte täcks av försäkringen enligt punkt 6 ovan gäller att MK ansvarar, som förutsättervållande, är strikt begränsat till högst ett belopp motsvarande av MK debiterad ersättning för eget arbete för uppdraget eller, vid partielltfel, felaktig del därav.
7.2 Kunden ansvarar för vikt, mått, kvalitet, innehåll, värde och antal överensstämmer med order/beställning. MK äger rätt att vid tveksamheteroch på kundens bekostnad kontrollräkna sådant material. MK ansvarar endast inom ramen för gällande försäkring enligtpunkt 6 ovan att mottaget material icke förkommer eller skadas.
7.3 MK ansvarar inte för skada förorsakat av egendom som tillhandahålls av kunden eller försening förorsakad av att sådan egendom intetillhandahålls i rätt tid. I händelse av försening av leverans av sådan egendom, är MK berättigad att av kunden erhålla ersättning föri anledning därav ökade kostnader och/eller utsträckning av leveranstiden samt om försening påverkar av MK planerad samdistributionåsamkad skada.
7.4 Vid anlitande av tidning som underleverantör för distribution som uppgivits av kunden eller måste anses ha varit förutsatt ansvarar inteMK gentemot kunden för skada förorsakad av underleverantören i vidare utsträckning än underleverantören ansvarar gentemot MK.MK äger rätt att gentemot kund åberopa av sådan underleverantör gjorda förbehåll beträffande toleranser.Mediekompaniet Närhet HB • Postadress 105 31 Stockholm • 08-545 199 00 • Org. Nr. 969725-9340
7.5 Vid tilläggsdistributioner som hanteras via MK och efter överlämnade försändelser till postanstalt, transportmedel eller till av kundenanvisad utdelningsorganisation för befordran eller utdelning upphör MK:s ansvar gentemot kunden. MK ansvarar under inga förhållandenför Postverkets/SDR eller annan extern parts utdelningsrutiner.
7.6 MK ansvarar endast för fel, brist eller försening som enligt beprövad yrkeserfarenhet är att bedöma som väsentlig. Under inga förhållandenär MK ansvarig för skada å tredje man eller andra s.k. indirekta skador.
7.7 När MK bär ansvar för fel, ansvarar MK inför kund med högst ibladningskostnad och endast för den felande tidningen om annat ej äröverenskommet.

§ 8 Annullering
8.1 Annullering av ibladningsorder skall ske senast 1 månad (30 dg) dagar före första ibladningsdag. Om annullering sker senare än 30 dagar,eller före en arbetsvecka innan första ibladningsdag, äger MK rätt att debitera kunden 25 % av det ordervärdet. Vid annullering av ordermindre än en arbetsvecka före första ibladningsdag på ordern, äger MK rätten att debitera kunden 50 % av det orderbekräftade ordervärdet.Vid om- eller avbokning av preliminärbokade datum senare än 30 dg/före aktuellt datum utgår avbokningsavgift från 5 000 kr upp till10 000 kr beroende på ordervärde.
8.2 Tidningen och därigenom MK äger rätt att avvisa trycksak som faller under ansvarig utgivares rätt att avvisa annons och reklammaterial.Dels pga. att bristfällig annonsmärkning, (TU´s normer och regler används) eller av trycksakens utformning och innehåll.

§ 9 Force majeure
Följande omständigheter utgör befrielsegrund för MK om avtalets fullgörande därigenom hindras, väsentligt försvåras eller fördyras;Arbetskonflikter och varje annan omständighet som MK inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller motsvarande militärkallelse,rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på transportmedel eller varu- eller energitillgång, haveri av maskin med unikfunktion vilket inte kunnat förutses eller förebyggas med fackmässig vård, leveransförsening från underleverantör som beror på omständighetersom här nämnts samt utebliven leverans från underleverantör pga. dennes obestånd eller konkurs.Inträffad sådan omständighet befriar från ersättningsskyldighet för utebliven eller försenad prestation och ger rätt till erforderlig förlängning av leveranstiden.

§ 10 Reklamation
10.1 Om kunden önskar anmärka mot av MK översänd orderbekräftelse eller utställd faktura, skall detta ske inom 10 dagar efter mottagandet.
10.2 Om kunden önskar anmärka mot fel eller brist i prestation, skall detta ske skriftligen inom 7 dagar efter mottagandet eller utförandet.
10.3 Om kunden önskar anmärka mot försening, skall detta ske inom 10 dagar efter det att kunden fick kännedom om förseningen.
10.4 Utebliven reklamation betraktas som godkännande.

§ 11 Tvist
Tvist med anledning av rättsförhållande mellan kund och MK skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Allmänna villkor och övrig information

ANNONSVILLKOR
Mediekompaniet följer Tidnings Utgivarnas affärsvillkor ”Normer för annonsering i tidning/ tidskrift” giltig fr.o.m 1 januari 2010.

ÖVRIGT
Materialet ska vara oss tillhanda minst tre dagar före kampanjstart. Annonserna ska fungera i de mest vanliga aktuella versioner av webbläsare, vilket testas och säkerställs av annons-producenten.Vid övriga specialformat eller hjälp med produktion, kontakta Mediekompaniet i god tid (7-10 dagar).

MATERIALADRESS
Allt material skickas till adops@mediekompaniet.com

Annonsmärkning

Mediekompaniet tillämpar TU: s rekommendationer gällande annonsmärkning för bilagor som ingår i ibladningsuppdrag. Avser titlar som hanteras via Mediekompaniet (MK).

Syfte
Att på ett tydligt sätt visa läsaren att bilagan är en lös annons där tidningen är bärare av annonsörens budskap.

Definitioner
Med kommersiell annonsbilaga menas att näringsidkare annonserar för sig eller sin rörelse. Med icke-kommersiell annonsering kan nämnas exempelvis politisk meningsinriktning eller meddelande av något slag, t ex från myndigheter.

Annonsmärkning
Eftersom det ytterst är tidningens ansvarige utgivare som godkänner införandet är det angeläget att planerade annonsbilagor godkänns med någon form av dummy i god tid före tryckning och distribution. Läsaren skall vid ett hastigt påseende kunna skilja bilagan från den redaktionella. Notera att redaktionella bilagor ej får innehålla ansvarig utgivare, då morgontidningens ansvarige utgivare ansvarar även för bilagorna.

Märkning
En annonsbilaga ska i överkant markeras på varje sida med en tvärgående och väl synlig bård.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från XX ANNONS

Reklambilagor
Generellt gäller annonsmärkning på första och sista sidan i överkant, över hela sidan med en bård enligt nedan. Bilagor tryckta på tidningspapper samt bilagor med redaktionell text skall märkas på samtliga sidor:Bården anpassas till trycksakens storlek:

Trycksakens bredd Höjd Text
300-397mm 8mm 14 p
150-299mm 6mm 12 p
000-149mm 5mm 10 p
Ramen sätts med 0,5 pt linje. Texten sätts med Helvetica. Vid utfallande tryck kan bården inkopieras med positiv eller negativ text. För att undvika missförstånd, skicka alltid en dummy för påseende. MK fråntar sig allt ansvar för trycksaker som ej fyller annonsmärkningsreglerna och för de tidningar som ligger utanför gällande MK order.

För ett högre obs-värde är det en fördel om bilagan avviker i färg, typsnitt och papperskvalitet, från huvudprodukten. Vid tveksamheter eller eventuella annonsfinansierade bilagor översänd alltid dummy till MK för påseende.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Materialspecifikation Display

Material ska vara oss Mediekompaniet tillhanda senast:
• 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
• 5 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
(kontakta vår Adops för vidare information)

Allt material mejlas till:
adops@mediekompaniet.com

Ange gärna nedan information när ni levererar materialet:
– Vilken annonsör och kampanj
– Start- och slutdatum och eventuella tidsstyrningar
– Impression och click trackers eller vanlig landningsurl
För alla standardformat accepterar vi följande filformat: JPG, PNG, GIF, HTML5 samt 3:e parts taggar.
För att 3:e parts taggar från Google DCM ska fungera korrekt i vår adserver måste en specifik parameter finnas med, läs mer om det här.

Obs! Det är viktigt att allt material är anpassat för https.

Standardformat

 • Panorama desktop: 980×240/120/300/360/480/600 px, maxvikt: 150kb
 • Mobil: 320×320/160/480 & 300×250 px, maxvikt: 150kb
 • Outsider/Insider: 250×360/600 & 300×250/600 px, maxvikt: 150kb

Impactformat

 • Desktop helsida/topscroll/midscroll: 2560x1440px, rekommenderad vikt image 250 kb, video el. HTML5 3,5 mb.
 • Mobil helsida/topscroll/midscroll: 640×1000, rekommenderad vikt image 200 kb, video el. HTML5 1,5 mb.

Ovan är standardstorlekar som finns genomgående på alla våra sajter. Andra storlekar kan förekomma hos olika publicister.

Helsidor, Topscroll eller Midscroll (JPG, GIF, HTML5 eller video (mp4)
Gällande helsidor och topscroll är det viktigt att tänka på att botten kan kapas beroende på besökarens skärmratio/upplösning. Därför ska inga logotyper, texter eller annan viktig information ligga i de nedersta delarna av annonsen. Upptill tillkommer vid publicering även en annonsbalk, tänk därför på att även här inte placera viktigt information. Se resp. produkt här i Ocast för mer info.

Vi har utformat PSD mallar som man kan jobba utifrån för att få bästa möjliga resultat på utformningen – kontakta oss för att få tillgång till dem.

Statiska/animerade bilder (JPG, PNG & GIF)
Annonser som produceras som statiska bilder ska levereras i filformaten JPG eller PNG medan animerade levereras som GIF med en filstorlek som överensstämmer med det aktuella formatets maxvikt och dimensioner. Se resp. produkt här i Ocast för mer info.

Videoannonser
Videofiler ska levereras till oss i filformatet MP4 och ha en maxvikt om max 4 mb. För desktop gäller 16:9 och för mobil 9:16. Laddning av filer tyngre än angiven maxvikt är endast tillåtet om det aktiveras genom klick eller i afterload.

För videobanner genom 3:e part script gäller följande:
– 3:e parts script genom godkänd leverantör.
– Streaming av tyngre filer är endast tillåtet om streamingen aktiveras vid on-mouse-over med delay på minst 3 sekunder eller genom klick.
– Streamat material måste innehålla stopp-/pausknapp. Vid användning av ljud måste det finnas en start- och stoppknapp. Ljudet ska vara avslaget vid start och måste aktiveras av användaren. Skulle ljudet inte vara nödvändigt för annonsen är det en bra idé att helt ta bort detta ur filen för att spara på filstorleken.

HTML5
Nedan följer instruktioner för produktion av HTML5-baserade annonser som ska användas för annonsering på våra siter.

 • Gällande HTML5 (se denna länk) med clickTag enligt IAB standard.
 • Allt HTML5 material ska produceras responsivt.
 • Materialet ska levereras packat i en ZIP-fil.
 • Filstorleken för annonsen mäts i webbläsaren och inkluderar externa referenser så som externa script, typsnitt, mätverktyg och bilder.
 • Den iframe som annonsen visas i kommer att ha formatets dimensioner. Se därför till att fylla 100% av utrymmet.
 • Materialet får på inget sätt försöka bryta sig ur sin iframe.
 • Alla referenser till resurser i materialet ska använda relativa sökvägar.
 • Alla referenser till externa resurser ska vara absoluta och endast anropas över SSL. (HTTPS)
 • Annonsen får inte ta för lång tid (>1s) innan den är synlig.
 • Undvik överdriven DOM-manipulering med JavaScript.
 • Video större än 150kb får endast laddas in efter användarinteraktion.
 • Video under 150kb får autostarta, dock utan ljud.
 • Ljud kan startas vid användarinteraktion.
 • Material inladdat efter användarinteraktion räknas inte till annonsens totalvikt.
 • Filstrukturen ska vara platt, inga undermappar.
 • Materialet ska endast innehålla en HTML-fil.
 • JavaScript i materialet ska stödjas av samtliga moderna webbläsare.
 • Ingenting får loggas i webbläsar-konsolen.
 • Det får inte gå att scrolla i annonsen, då detta förhindrar scroll på site (scrolljacking)

Annonsen kommer att levereras i en iframe som använder sig av postMessage() för att kommunicera med siten. Detta innebär i korthet att den levererade annonsen endast existerar inom sin iframe och har inte tillgång till någon information utanför.

Allt material mejlas till Mediekompaniet
adops@mediekompaniet.com

Annonsvillkor print

ANNONSVILLKOR PRINT & NATIVE
Mediekompaniet följer Tidnings Utgivarnas affärsvillkor ”Normer för annonsering i tidning/ tidskrift” giltig fr.o.m 1 januari 2010.

Förpacknings- och leveransinstruktioner

Som man själv vill ha en bilaga levererad ska man också leverera till andra. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Reglerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter.

Dessa förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter gäller för tidningar som är medlemmar i TU/Tidningsutgivarna om annat ej avtalats.

Kontaktperson
Varje tryckeri skall utse en kontaktperson som är bilageansvarig. Namn, e-post, mobilnummer skall framgå på tryckeriets hemsida och skall kommuniceras till beställaren.

Leveranstider
Trycksakerna skall vara respektive tidningstryckeris packsal tillhanda 3-5 arbetsdagar före distributions-/ibladningsdatum. Vid leverans tidigare än 5 arbetsdagar kan hyra för lagerhållning utgå. Vid eventuella förseningar eller avvikelser skall leverantörer och beställare kontaktas. Om produkten av någon anledning ej kan levereras enligt denna instruktion ska kontakt omgående tas med beställare för godkännande av avvikelser. Om sådana avvikelser kan ge upphov till extra kostnader vilka kan uppstå vid ibladningstillfället skall dessa också kommuniceras med beställaren.

Dokumentation av avvikelser och fel
Om det förkommer avvikelser, skador, transporthanteringsfel så skall dessa dokumenteras med bild och en åtföljande text. Denna rapport skall så fort det är möjligt mailas till beställaren av uppdraget. Det skall av bild och text klart framgå vilket fel eller vilken avvikelse som menas.

Provexemplar
I förekommande fall kan tidningarna kräva provexemplar, skicka då 5–10 provexemplar till angiven tidningsadress.

Förpackning
Förutsättning för packning av bilageprodukterna är att de utan förberedelser ska kunna bearbetas vid exempelvis maskinell ibladning. Detta innebär följande:

 • Ibladningsprodukterna ska levereras buntvis på EUR-pall. Buntarna får ej vara inslagna i plastfilm eller papper.
 • Läggen ska vara ”greppvänliga” ca 10-12 cm. Antal ex per lägg ska vara lika i buntarna. Läggen ska vara jämnstötta.
 • Ibladningsprodukter som ej kan buntas på pall, kan levereras i kartong. Kartongerna placeras på pall väl märkta.
 • Ibladningsprodukter som ej luftats och torkats, utan är sammanklibbade av färg, lim och dylikt hanteras ej utan behandlas som ej godkändbilaga och ska rapporteras till beställaren.

Produktinformation
Information ska bifogas samtliga trycksaker det vill säga information om trycksaken, färger, miljömärkning m.m.

Frakt
De fordon som ska transportera produkterna till mottagarna ska vara utrustade med bakgaffellift och pallyft.

Pallning

 • Använd standard EUR-pall med måtten 1200×800 mm
 • Lägg en kartongskiva på pallen som skydd för understa buntlagret
 • Buntar får ej placeras utanför pallens yta• Pallens vikt bör ej överstiga 500 kg
 • Pallens höjd ska ej överstiga 120 cm
 • Pallen slås in i plastfilm. Undvik starkt krympande plast vilken orsakar så kallade ”hundöron” på produkterna
 • Pallen förses med ett trälock med samma mått som pallen
 • Pallen kryssbandas med plast- eller metallband
 • Pallarna får ej staplas på varandra vid leverans.Varje pall ska förses med en följesedel (se nedan) samt ett exemplar av produkten. Dessa placeras väl synliga på utsidan av pallens kortsida.

Följesedel

Följesedeln ska innehålla följande uppgifter:

 • Produktnamn
 • Namn och adress på avsändare och mottagare
 • Uppgift om godsavsändarens referens
 • Beställare
 • Tidning/edition i vilken produkten ska ibladas
 • Total upplaga
 • Utgivningsdag
 • Antal pallar
 • Antal ex per bunt och lägg
 • Antal ex per pall (enda unika uppgiften på varje pall)
IN ENGLISH

Definitions
By commercial advertisement supplement we mean when a manufacturer advertises himself or his business. Among non-commercial advertisements we can mention for example political trends of opinion or notifications from governmental departments.

ADVERTISEMENT MARKING
Since the legally responsible publisher of the paper is utterly the one who approves the introduction of the advertisement, it is essential that any planned advertisement supplements are approved by some sort of outline/“dummy” in good time before printing and distribution. The reader must at a quick glance be able to distinguish the supplement from the editorial. Note that the editorial supplements may not hold a separate publisher, because the publisher of the newspaper is also responsible for the supplements.

Marking
A supplement can be fitted with an easily visible border across the top of each page

ANNONSBILAGA Hela denna bilaga är en annons från XX ANNONSBILAGA
The border is tailored to the size of the printed matter.

Width Height Text
300mm-397mm 8mm 14p
150mm-299mm 6mm 12p
000mm-149mm 5mm 10p
The frame is set with 0,5 mm line. The text is set with Helvetica. In case of print fallout, the border can be copied in with positive or negative text. To avoid misunderstandings, always send a dummy for reviewing.

Mediekompaniet disclaims all responsibility for printed matter which does not follow the rules for advertisement supplement for the city newspapers.

It is also a benefit if the supplement differs in colour, choice of fonts and paper quality from the main paper.

PACKING AND DELIVERY INSTRUCTIONS FOR SUPPLEMENT PRODUCTS

Below instructions and demands applies to all papers that are part of Mediekompaniet’s cooperation agreement, if no other agreements are set.

Contact
Mediekompaniet needs the name and phone number for the responsible contact at the printer

Samples
In some cases the newspaper will want samples, send 5-10 proof copies of the supplement to given address for the paper

Time of delivery
The printed matter shall be made available to the particular provincial newspaper 5 workdays before the date of distribution/insertion. For city papers delivery 3 workdays prior to distribution/insertion is standard. If delivered more than 5 days prior, a rental fee for warehouse/stock may be added. Please report any late deliveries or deviations to Mediekompaniet.

Deviation from instructions
For the product insertion to function well it is imperative that these instructions are followed thoroughly. If the product for some reason is unable to be delivered according to these instructions, contact shall immediately be established with Mediekompaniet to approve of any deviations. Such deviations may be cause for extra costs that occur at the time of insertion and these will be debited to the client.

Packing
Requirements of packing is that the product without preparation is ready for treatment by, for example, insertion by machine.This involves the following:• Products for insertion shall be delivered in bundles on EURO-pallets. The bundles shall not be wrapped in plastic film or paper.• The sections in each bundle should be easy to grasp, approximately 10 cm in height. Each section should contain the same numberof copies and be in alignment.• Products for insertion that cannot be bundled on pallets may be delivered in cartons. The cartons stacked on pallets and properly marked.• Products that have not been properly aired out and dried, but that rather stick together by either printing ink, glue or other substancecannot be handled.• Product information should be enclosed with all printed matter that is made available to Mediekompaniet. I.e. information about the printedmatter, colouring, environmental grading etc.

Pallets

 1. Use standard EURO-pallets measuring 1200 mm – 800 mm
 2. Put a piece of cardboard on the pallet protecting the bottommost layer of bundles
 3. Bundles may not be placed outside the edges of the pallet
 4. The weight of the pallet may not exceed 500 kg
 5. The pallet is to be wrapped in plastic film. Avoid heavily shrinking wrapping as it tends to give the product “dog ears”
 6. The top of the pallet is to be set with a wooden lid with the same measurements as the pallet
 7. The pallet is cross bound with metal or plastic bands
 8. The pallets may not be stacked on top of each other upon delivery

Each pallet
– is fit with a delivery note (see below) plus one copy of the product well visible on the outside of the pallet.Delivery note – The delivery note shall contain the following information:
• Product name
• Name and address of sender and recipient
• Name of client
• Newspaper/edition in which the product is to be inserted
• Total quantity in edition
• Date of publication
• Number of pallets
• Number of copies in each bundle
• Number of copies on each pallet (only info that is pallet specific)

Freight
Trucks etc. which are to transport the product must be fitted with back fork-lift and pallet-lift.

  Våra partners

  Ljusnan
  Norra Skåne
  Nynäshamnsposten
  Sala Allehalla
  Skaraborgs Läns Tidning
  Dala Demokraten
  Borlänge Tidning
  Hallands Nyheter
  Fagersta Posten
  Falköpings tidning
  Falu-Kuriren
  Gefle Dagblad
  Hudiksvalls Tidning
  Ljusdals-Posten
  Norrtälje tidning
  Mora Tidning
  Nerikes Allehanda
  Nya Ludvika Tidning
  Söderhamns Kuriren
  Södra Dalarnes Tidning
  Tidningen Ångermanland
  Örnsköldsviks Allehanda
  Östersunds-Posten
  Finnveden
  Tranåsaktuellt
  Örebroar'n
  Avesta Tidning
  ST-tidningen
  Smålands Dagblad
  Jönköpings-posten
  Jnytt
  arbetarbladet
  Stromstads Tidning
  Länstidningen Södertälje
  Bärgslagsbladet
  Kungsälvsposten
  Kungsbackaposten
  Länstidningen Östersund
  Smålänningen
  Smålands-Tidningen
  Alingsås Tidning
  Sundsvalls Tidning
  Tidningen Härjedalen
  Ttela
  Västgöta Bladet
  Tranås Tidning
  Vetlanda Posten
  Västerbottens-Kuriren: Folkbladet
  Värnamo Nyheter
  Bandy Plus
  Barnebys
  Norra Halland
  Hockeyplus